Všeobecné obchodní podmínky

Feelhome

 

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

upravující užívání webových stránek na adrese www.feelhome.cz (dále jen „Web“) provozovaných společností SVOBODA & WILLIAMS s.r.o., IČO: 27588785, se sídlem Na Zátorce 90/1, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117311 (dale jen „Provozovatel“) ze strany návštěvníků (dále jen „Návštěvník“) (dále jen „Podmínky užívání“)

1PŘEDMĚT PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ

1.1Provozovatel umožňuje Návštěvníkům užívat Web v souladu s těmito Podmínkami užívání tak, aby Návštěvníci mohli zobrazovat jeho obsah a prohlížet nabídky Provozovatele týkající se zprostředkování pronájmu a prodeje nemovitostí prezentovaných na Webu (dále jen „Nabídky“). Provozovatel Návštěvníkům zároveň prostřednictvím Webu poskytuje možnost kontaktovat Provozovatele, respektive oprávněné osoby Provozovatele, prostřednictvím kontaktního formuláře v případě zájmu o Nabídku.

1.2Web dále slouží k prezentaci dalších služeb Provozovatele nebo zajištěné Provozovatelem a ke sdílení článků Provozovatele.

1.3Podmínky užívání jsou právně závaznou dohodou mezi Provozovatelem a Návštěvníkem a Návštěvník se užíváním Webu zavazuje je dodržovat. Pokud Návštěvník s Podmínkami užívání nesouhlasí, nemůže Web používat.

2NABÍDKY

2.1Nabídky Provozovatele mají informativní charakter. Nabídky nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“). Provozovatel není povinen poskytnout Návštěvníkovi zprostředkování předmětu Nabídky.

2.2Provozovatel si vyhrazuje právo Nabídku kdykoli změnit nebo zrušit.

2.3Web neumožňuje uzavřít smlouvu mezi Návštěvníkem a Provozovatelem týkající se Nabídky; případnou smlouvu o realitním zprostředkování týkající se Nabídky si Provozovatel s Návštěvníkem sjedná mimo Web za individuálních podmínek.

3PRÁVA A POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

3.1Návštěvníci mohou prohlížet Web bezplatně. Náklady na přístup k Webu (zejména náklady na internetové připojení) nese Návštěvník.

3.2 Návštěvníci se zavazují používat Web, jejich obsah a funkce výhradně v souladu s platnými právními předpisy a těmito Podmínkami užívání. Návštěvníci nejsou oprávněni používat Web k jakémukoli jinému účelu nebo jakýmkoli jiným způsobem; Návštěvník zejména nesmí:

3.2.1při užívání Webu nebo v jeho důsledku porušovat jakákoli práva Provozovatele, ostatních Návštěvníků nebo třetích osob,

3.2.2neoprávněně zasahovat do Webu, upravovat Web nebo jeho obsah, pokoušet se získat přístup k Webu nebo jeho funkcím jiným způsobem než prostřednictvím příslušného rozhraní,

3.2.3jakýmkoli způsobem rozmnožovat, pozměňovat, provádět dekompilaci či jinak zasahovat do softwaru zajišťujícího chod Webu, souvisejících zdrojových kódů a dokumentace, pokud k tomu není výslovně oprávněn,

3.2.4užívat Web způsobem, který by ho mohl poškodit nebo ztížit jeho chod (včetně zásahu do hardware, na kterém je Web zprovozněn),

3.2.5kopírovat nebo jinak přebírat jakýkoli obsah Webu včetně Nabídek, využívat Web nebo jeho obsah ke komerčním účelům bez předchozího souhlasu Provozovatele,

3.2.6využívat Web k zasílání nevyžádaných zpráv, škodlivých počítačových programů a dalšího nelegálního či obtěžujícího obsahu,

3.2.7tajit, zakrývat či falšovat svou totožnost.

3.3 Pokud Návštěvník prostřednictvím Webu poskytuje jakékoli údaje, musí být veškeré takové údaje aktuální, úplné a pravdivé. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou újmu vzniklou Návštěvníkovi zadáním údajů, které nesplňují výše uvedené.

4PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

4.1 Web a jeho obsah zahrnuje nehmotné statky chráněné jako autorská díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění, nebo jako jiné nehmotné statky chráněné zákonem (např. ochranné známky, databáze, průmyslové vzory, obchodní firmy a další) (dále společně jen „Chráněné statky“).

4.2 Provozovatel může Chráněné statky užívat pouze pro účely zobrazování a prohlížení Webu a jednotlivých Nabídek online a využívání možnosti kontaktování Provozovatele, respektive oprávněné osoby Provozovatele, v případě zájmu o Nabídku a dalších funkcí Webu v souladu s těmito Podmínkami užívání pro osobní potřebu, tak, jak jsou dostupné v tom kterém konkrétním čase.

4.3 Návštěvník nesmí Chráněné statky jakkoli měnit nebo do nich jinak zasahovat, zpracovávat je, vytvářet odvozená díla, spojovat je s jinými díly ani je zařazovat do děl souborných. Návštěvník nesmí vytvářet rozmnoženiny Chráněných statků. Zejména nesmí být bez souhlasu Provozovatele přebírán obsah Webu agregátorem či srovnávačem nabídek.

4.4 Vylučují se veškeré zákonné licence či volná užití ve prospěch Návštěvníka, které je možné dohodou stran vyloučit.

5ODPOVĚDNOST

5.1 Provozovatel se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby Web byl dostupný a funkční. Návštěvník však bere na vědomí, že ani přes toto úsilí Provozovatele Web nemusí být vždy plně k dispozici, zejména z důvodů nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Provozovatel není odpovědný za jakoukoli škodu vzniklou Návštěvníkovi z důvodu nedostupnosti či nefunkčnosti Webu.

5.2 Provozovatel neposkytuje jakékoli záruky ohledně Webu, jeho funkčnosti a dostupnosti, způsobilosti plnit konkrétní účel ani záruky ohledně jeho obsahu. Web je poskytován „as is“ („tak, jak je“) a případná nefunkčnost, nedostupnost nebo vady v obsahu Webu nezakládají Návštěvníkovi práva z vadného plnění.

5.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny (včetně aktualizace a odstranění) obsahu a funkcí Webu. Toto probíhá automaticky a tyto Podmínky užívání se vztahují i na aktualizovaný Web. Návštěvník není oprávněn změny odmítnout.

5.4 Provozovatel vynakládá při tvorbě a provozu Webu přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti přenášených informací. Provozovatel však nenese odpovědnost za narušení bezpečnosti Webu a přenášených informací, ke kterému došlo nezávisle na vůli Provozovatele i přes vynaložení přiměřeného úsilí k zabezpečení informací ze strany Provozovatele.

6PODPORA

6.1 V případě potíží s Webem nebo jeho funkcemi (nedostupnost, nefunkčnost) může Návštěvník požádat Provozovatele o podporu, a to prostřednictvím e-mailu: poverenec@svoboda-williams.com. Provozovatel bude informovat Návštěvníka o výsledku řešení jeho žádosti e-mailem, který mu za tímto účelem Návštěvník poskytne.

6.2 Výše uvedený e-mail Provozovatele může Návštěvník využít i v případě oznámení podezření, že Web nebo jeho obsah zasahuje do práv jiné osoby nebo jinak porušuje právní předpisy.

7OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Návštěvník bere na vědomí, že v souvislosti s užíváním Webu a s kontaktováním Provozovatele, respektive oprávněné osoby Provozovatele, prostřednictvím kontaktního formuláře v případě zájmu o Nabídku bude docházet ke zpracování jeho osobních údajů. Bližší informace o zpracování osobních údajů Návštěvníka jsou dostupné v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů a ochrany soukromí klientů společnosti Svoboda & Williams s.r.o.“, který je dostupný na www.feelhome.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.

8SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Návštěvník může kdykoli ukončit užívání Webu.

8.2 Provozovatel může kdykoli Návštěvníkovi odepřít přístup na Web, a to zejména v případě, kdy Návštěvník v souvislosti s užíváním Webu porušil tyto Podmínky užívání nebo právní předpisy. Návštěvníkovi z toho neplynou vůči Provozovateli žádné nároky.

8.3 Je-li některé ustanovení těchto Podmínek užívání neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, bude neplatné ustanovení nahrazeno ustanovením, jehož smysl je neplatnému ustanovení co nejbližší. Neplatností nebo neúčinností takové ustanovení není dotknutá platnost a účinnost ostatních ustanovení Podmínek užívání.

8.4 Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky užívání kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/nebo změna bude uveřejněno v rozhraní Webu. Ke dni účinnosti nového znění Podmínek užívání pozbývá předchozí znění Podmínek užívání účinnosti. Pokud Návštěvník se změnou Podmínek užívání nesouhlasí, má možnost kdykoli okamžitě ukončit užívání Webu. Informace o tomto doplnění a/nebo změně bude také zaslána registrovaným Návštěvníkům na jejich kontaktní e-mail uvedený v Uživatelském účtu. V případě, že se změnami Návštěvník nesouhlasí, má právo Registraci kdykoli ukončit.

8.5 Tyto Podmínky užívání jakož i veškeré právní vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování případných sporů bude příslušný soud České republiky, konkrétně pak obecný soud Provozovatele, příp. krajský soud, do jehož obvodu spadá obecný soud Provozovatele, ledaže příslušnost soudu nelze sjednat odchylně od právního předpisu.

8.6 Tyto Podmínky užívání nabývají účinnosti dne 24.10.2023.

Nejčerstvější nabídky do Vašeho e-mailu

Lokalita
Parametry
Velikost
Min.
Max.
Cenové rozpětí
Cena min.
Cena max.
Cenové rozpětí
Cena min.
Cena max.