O společnosti Svoboda & Williams s.r.o.

Feelhome

Společnost SVOBODA & WILLIAMS s.r.o., exkluzivní partner Christie’s International Real Estate pro Českou republiku a Slovensko, je renomovaná realitní kancelář, která poskytuje kompletní servis při prodeji, nákupu a pronájmu nadstandardních rezidenčních a komerčních realit v atraktivních lokalitách Prahy, Brna i celé ČR.

Své služby poskytujeme našim klientům pod obchodními jmény SVOBODA & WILLIAMS a Feelhome již od roku 1993. Pracujeme výhradně s kvalitními nemovitostmi, rychle, profesionálně, s důrazem na detail. Neustálá inovace všech našich obchodních aktivit nás drží vždy o krok před ostatními. Společnost SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. je vnímána jako příkladný subjekt s vysokou společenskou odpovědností, jejíž cílem je vytvořit si s Klientem dlouhodobý vztah založený na vzájemné důvěře a spolehlivosti. Velkou roli v tomto vztahu hraje respektování soukromí, loajalita a absolutní respekt vůči potřebám Klienta a jeho individuálním požadavkům. Vzhledem k tomu jsme pro Vás, našeho Klienta, připravili tyto

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANY SOUKROMÍ KLIENTŮ
SPOLEČNOSTI SVOBODA & WILLIAMS s.r.o.
(„ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ“)

Cílem těchto ZÁSAD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ vydaných společností SVOBODA & WILLIAMS s.r.o., se sídlem Na Zátorce 90/1, 160 00 Praha 6, IČ: 27588785, je poskytnout Klientům informace o tom, jaké osobní údaje společnost SVOBODA & WILLIAMS s.r.o., jako Správce, zpracovává o svých Klientech - fyzických osobách při poskytování služeb zprostředkování prodeje či koupě nemovitostí, pronájmu nemovitostí, správy nemovitostí a dalších a při návštěvách internetových stránek provozovaných SVOBODA & WILLIAMS s.r.o., používání aplikací společnosti SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. a při kontaktech s potenciálními Klienty, k jakým účelům a jak dlouho společnost SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. tyto osobní údaje, v souladu s platnými právními předpisy, zpracovává, komu a z jakého důvodu je může zpřístupnit nebo předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů Klientů SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. a odpovídajícím způsobem i jejich zástupců či kontaktních osob, potenciálních Klientů či zájemců o služby SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. a uživatelů aplikací SVOBODA & WILLIAMS s.r.o., a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich vztahu se společností SVOBODA & WILLIAMS s.r.o.

CO OBSAHUJÍ TYTO ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ?

 1. DEFINICE
 2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 3. KONTAKT NA POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPO)
 4. PRÁVNÍ RÁMEC, PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 5. JAKÝM ZPŮSOBEM A JAKÉ ÚDAJE O KLIENTECH ZÍSKÁVÁME A JAKÝM ZPŮSOBEM JE POUŽÍVÁME
 6. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM – KATEGORIE PŘÍJEMCŮ DAT
 7. KDE ÚDAJE UCHOVÁVÁME
 8. JAK DLOUHO ÚDAJE UCHOVÁVÁME
 9. JAK JSOU ÚDAJE ZABEZPEČENÉ
 10. PRÁVA KLIENTA A JEHO MOŽNOSTI

1. DEFINICE

Osobní údaj/e (dále jen „Údaj“ nebo „Údaje“) = veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. To znamená, že osobní údaje zahrnují i údaje jako e-mail, adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno, profilové fotky, osobní preference, uživatelem generovaný obsah, informace týkající se tělesné charakteristiky. Mohou rovněž zahrnovat jedinečné číselné identifikační údaje jako IP adresu uživatelova počítače nebo MAC adresu zařízení a soubory cookies.

Genetický údaj = osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků fyzické osoby, které poskytují jedinečné informace o její fyziologii či zdraví a které vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby.

Biometrický údaj = osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje, dynamicky zaznamenaný vlastnoruční podpis nebo daktyloskopické údaje.

Údaj o zdravotním stavu = osobní údaje týkající se tělesného nebo duševního zdraví fyzické osoby, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o jejím zdravotním stavu.

Anonymní údaj = takový údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů.

Pseudonymizovaný údaj = takový údaj, který byl zpracován tak, že již nemůže být přiřazen konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

Subjekt údajů = fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Za fyzickou osobu se také považuje osoba podnikající na základě živnostenského či jiného oprávnění.

Správce = fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

Zpracovatel/příjemce = fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce, a který je uvedený v Seznamu externích zpracovatelů.

Zpracování osobních údajů = jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Porušení zabezpečení osobních údajů = porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

Souhlas subjektu údajů = jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Úřad = Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 29, Praha 7, PSČ 170 00, www.uoou.cz

Nařízení GDPR = NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Zákon OOU = zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon NSIS = Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Klient = fyzická nebo právnická osoba, která byla oslovena nebo oslovila společnost SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. za účelem zasílání nabídky služeb, poptávky služeb, uzavření smlouvy nebo již takovou smlouvu uzavřela.

Data Privacy Officer („DPO“) = pověřenec pro ochranu osobních údajů - osoba odpovědná ve společnosti SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. za zpracování osobních údajů.

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SVOBODA & WILLIAMS s.r.o.
se sídlem Na Zátorce 90/1, 160 00 Praha 6
IČ: 27588785
www.svoboda-williams.com

(dále jen „SVOBODA & WILLIAMS s.r.o.“ nebo „Správce“)

jakožto Správce, si je vědoma právních povinností při zpracování Údajů svých Klientů a odpovědnosti, které ji v této souvislosti ukládají právní předpisy České republiky a EU. Tento předpis poskytuje základní rámec způsobu a podmínek, jak nakládat s Údaji Klientů, jak postupovat při zpracovávání Údajů a na koho se obrátit při plnění povinností vyplývající ze Zákona OOU, Zákona NSIS, Nařízení GDPR a z těchto ZÁSAD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ.

3. KONTAKT NA POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPO)

SVOBODA & WILLIAMS s.r.o.
pověřenec pro ochranu osobních údajů

Na Zátorce 90/1, 160 00 Praha 6
IČ: 27588785

poverenec@svoboda-williams.com

4. PRÁVNÍ RÁMEC, PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní právní rámec zpracování osobních údajů tvoří Nařízení GDPR, Zákon OOU, Zákon NSIS a další související právní předpisy.

Základním principem zpracování Údajů je, aby ve vztahu k subjektu údajů byly zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“). Údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely je možné.

Údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány („minimalizace údajů“); přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny („přesnost“).

Údaje musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické, a to za předpokladu provedení a dodržení příslušných technických a organizačních opatření, s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů („omezení uložení“).

Údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“);

Jako Správce přijímáme vhodná opatření, abychom poskytli subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace týkající se získání, zpracování, výmazu a zabezpečení osobních údajů. Tyto povinnosti musíme jako Správce splnit, což činíme mj. těmito ZÁSADAMI ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ.

5. JAKÝM ZPŮSOBEM A JAKÉ ÚDAJE O KLIENTECH ZÍSKÁVÁME A JAKÝM ZPŮSOBEM JE POUŽÍVÁME

SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. může Údaje shromažďovat nebo získávat prostřednictvím našich internetových stránek, formulářů, aplikací, elektronického či telefonního kontaktu, osobního setkání či jinak. Někdy je společnosti SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. poskytne přímo Klient, třeba při vytvoření uživatelského účtu na našich stránkách, když nás kontaktujete telefonicky, e-mailem nebo osobně, někdy je shromažďujeme jako Správce, např. použitím souborů cookies, abychom zjistili, jak používáte naše stránky nebo aplikace, nebo je získáváme od jiných osob, např. od spolupracujících subjektů – realitních makléřů i realitních kanceláří, např. Christie‘s International Real Estate.

Automatizované rozhodování, včetně profilování – může být Správcem použito při zasílání či zobrazení personalizovaných sdělení či obsahu. Jedná se o specifickou metodu, kterou je jakákoli forma automatizovaného zpracování Údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejích osobních preferencí, zájmů, ekonomické situace, chování, místa, kde se nachází, zdravotního stavu, spolehlivosti nebo pohybu. To znamená, že Údaje Správce může shromažďovat v různých situacích, viz Tabulka č. 1 níže. Tyto údaje Správce může centralizovat a analyzovat, aby mohl posoudit a odhadnout osobní preference a zájmy Klienta. Na základě takového rozboru pak Správce zasílá či zobrazuje sdělení anebo obsah přizpůsobené zájmům a potřebám Klienta. Za splnění určitých podmínek má Klient právo vznést námitky proti použití Údajů pro účely profilování, viz Tabulka č. 2 níže.

Údaje jsou Správcem shromažďovány:

 • z právního důvodu, který je uveden v čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR, tedy proto, že jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Klient, jakožto subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Klienta. Údaje jsou poskytovány povinně a účelem zpracování těchto Údajů je uzavření a plnění smluvního vztahu a souvisejících úkonů (komunikace s Klientem ohledně nabízených služeb a nemovitostí atd.). Zdroj Údajů je Klient nebo jím pověřená osoba. Pokud Údaje Klient neposkytne, nemůže s ním být uzavřena smlouva, ani jednáno za účelem uzavření smlouvy, ani poskytnuta služba, o kterou Klient požádal (např. zaslání konkrétních informací k nemovitosti, domluvení schůzky, prohlídky nemovitosti, uzavření smlouvy se Správcem, popř. třetí osobou (koupě/prodej nemovitosti, pronájem nemovitosti, správa nemovitosti atp.) (dále jen „Plnění smlouvy“).
 • z právního důvodu, který je uveden v čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR, tedy proto, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, aby Správce mohl Klientovi zasílat marketingová obchodní sdělení – newsletter, cílenou reklamu, přizpůsobená doporučení atp., to vše ve smyslu zákona NSIS. Údaje jsou poskytovány dobrovolně na základě souhlasu Klienta. Zdroj Údajů je Klient nebo jím pověřená osoba. Pokud Údaje Klient neposkytne, nemohou mu být zasílána obchodní sdělení (newsletter) a Klient nemůže ani řádně používat webové stránky a aplikace Správce (dále jen „Souhlas s OS a cookies“)
 • z právního důvodu, který je uveden v čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR, tedy proto, že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce, aby Správce splnil právní požadavky podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu atp.) Údaje jsou poskytovány povinně a účelem zpracování těchto Údajů je uzavření a plnění smluvního vztahu a souvisejících úkonů (komunikace s Klientem ohledně nabízených služeb a nemovitostí atd.). Zdroj Údajů je Klient nebo jím pověřená osoba. Pokud Údaje Klient neposkytne, nemůže s ním být uzavřena smlouva ani jednáno za účelem uzavření smlouvy, ani poskytnuta služba, o kterou Klient požádal (např. zaslání konkrétních informací k nemovitosti, domluvení schůzky, prohlídky nemovitosti, uzavření smlouvy se Správcem, popř. třetí osobou (koupě/prodej nemovitosti, pronájem nemovitosti, správa nemovitosti atp.) (dále jen „Právní povinnost“)
 • z právního důvodu, který je uveden v čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR, tedy proto, že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce, aby Správce splnil právní požadavky podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu atp.) Údaje jsou poskytovány dobrovolně a účelem zpracování těchto Údajů je uzavření a plnění smluvního vztahu a souvisejících úkonů (komunikace s Klientem ohledně nabízených služeb a nemovitostí atd.). Zdroj Údajů je Klient nebo jím pověřená osoba. I když Klient s poskytnutím Údajů nesouhlasí, může s ním být uzavřena smlouva a jednáno za účelem uzavření smlouvy, nebo poskytnuta služba, o kterou Klient požádal (např. zaslání konkrétních informací k nemovitosti, domluvení schůzky, prohlídky nemovitosti, uzavření smlouvy se Správcem, popř. třetí osobou (koupě/prodej nemovitosti, pronájem nemovitosti, správa nemovitosti atp.) (dále jen „Právní povinnost se souhlasem“)
 • z právního důvodu, který je uveden v čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR, tedy proto, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, aby Správce mohl zajistit zabezpečení svých platforem a služeb proti zneužití, porozumět lépe Klientovi a zajistit řádné fungování svých internetových stránek a aplikací, zajistit plnění smluvních povinností Správce atd. Údaje jsou poskytovány povinně a účelem zpracování těchto Údajů je zajištění zabezpečení internetových stránek/aplikací Správce a jejich ochrany proti zneužití a dále lepší porozumění potřebám a požadavkům Klienta, zlepšení služeb a povědomí o značce, zajištění řádného fungování OS, reklamy, a jejich zdokonalování a ochrany prostřednictvím cookies a zajištění plnění smluvních povinností Správce vůči třetím osobám, zejména majitelům nemovitostí, developerům atd. Zdroj Údajů je Klient nebo jím pověřená osoba. Jestliže Klient Údaje neposkytne, může to ovlivnit naši schopnost poskytnout Klientovi naše služby (dále jen „Oprávněné zájmy“).

Bližší vysvětlení následuje níže:

Tabulka č. 1

Při jakých interakcích Klient může poskytnout Údaje a Správce je můžeme shromažďovat? Jaké Údaje od Klienta může Správce získat přímo nebo v důsledku Klientovi komunikace se Správcem? – KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ Jakým způsobem a proč může Správce Údaje použít? Jaký je právní základ pro používání Údajů?
Kontakt za účelem poptávky služeb
Správce Údaje shromážděné při kontaktu Klienta se Správcem – zájem o nabídku koupě/prodeje nemovitosti, nabídku pronájmu nemovitosti, nabídku dalších služeb Správce atp.).
Podle typu poptávaných služeb může jít o jméno, příjmení, rodné příjmení, tel. číslo, emailovou adresu, číslo rezervace, číslo kreditní karty, číslo bankovního účtu, kontaktní adresu, národnost, datum pobytu, účel pobytu, číslo víza, SPZ auta, adresu trvalého pobytu, číslo letu, rodné číslo, číslo OP nebo pasu, datum narození, pohlaví, orgán, který průkaz totožnosti vydal a dobu jeho platnosti, kopii/scan OP/pasu/podpisu Aby Správce mohl zpětně kontaktovat Klienta, identifikovat a zkontrolovat Klienta, uzavřít s ním smlouvu. Plnění smlouvy
Poskytnutí služby, o kterou Klient požádal (např. zaslání konkrétních informací k nemovitosti, domluvení schůzky, prohlídky nemovitosti, adresný feedback, uzavření smlouvy se Správcem, popř. třetí osobou (zprostředkování/koupě/prodej/pronájem/správa nemovitosti atp.)
Aby Správce mohl identifikovat a provést kontrolu Klienta. Právní povinnost
Splnění povinnosti Správce vyplývající ze zvláštních právních předpisů (zákon o pobytu cizinců na území ČR, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Aby Správce mohl identifikovat a provést kontrolu Klienta. Právní povinnost se souhlasem
Splnění povinnosti Správce vyplývající ze zvláštních právních předpisů (zákon o pobytu cizinců na území ČR, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Vytvoření a správa účtu
Údaje shromážděné při vytvoření účtu na internetových stránkách nebo v aplikacích Správce (Feedback form apod.).
Podle způsobu kontaktu může jít o jméno, příjmení, pohlaví, e-mailovou adresu, adresu, telefonní číslo, fotografii, datum narození, uživatelské jméno a heslo, preference, kategorie nemovitostí, oblíbené nemovitosti. Aby Správce mohl spravovat účet Klienta, komunikovat s Klientem a aby Klient mohl nastavovat svůj účet a preference. Plnění smlouvy
Poskytnutí služby, o kterou Klient požádal (např. vytvoření účtu, zaslání konkrétních informací k nemovitosti, adresný feedback atp.)
Aby Správce mohl Klientovi na jeho žádost zasílat přizpůsobená marketingová sdělení, dle preferencí Klienta. Souhlas s OS a cookies
Aby Správce mohl registrovat Klienta a mohl splnit svou smluvní povinnosti vůči třetím osobám Oprávněné zájmy
Zajištění splnění smluvní povinnosti Správce vůči třetím osobám, zejména majitelům nemovitostí, developerům atd.
Newsletter a přihlášení k odběru reklamních sdělení (OS) Podle intenzity komunikace mohou tyto Údaje zahrnovat e-mailovou adresu, jméno a příjmení, preference. Aby Správce mohl Klientovi na jeho žádost zasílat přizpůsobená marketingová sdělení, dle preferencí Klienta. Souhlas s OS a cookies
Aby Správce mohl provádět analýzy a sbírat statistická data. Oprávněné zájmy
Přizpůsobení svých marketingových sdělení, zjištění jejich účinnosti a zajištění co nejrelevantnějších informací pro Klienta, a dále lepší porozumění potřebám a požadavkům Klienta, zlepšení služeb a povědomí o značce.
Aby Správce mohl uchovávat aktualizovaný seznam s odhlášenými odběry OS, pokud Klient OS odhlásil. Právní povinnost
Uchovávání Údajů na seznamu s odhlášenými odběry OS, pokud Klient OS odhlásil.
Prohlížení internetových stránek
Informace o Klientovi a jeho chování shromážděné pomocí souborů cookies či pomocí obdobných technologií při prohlížení internetových stránek Správce nebo třetích osob.
Podle intenzity komunikace mohou tyto Údaje zahrnovat údaje o použití internetových stránek/aplikací Klientem, zejména místo původu, přihlašovací údaje, prohlížené stránky, shlédnutá videa, oblíbené/preferované nemovitosti, předmět vyhledávání, poloha, trvání návštěvy, IP adresa, informace o prohlížeči, informace o zařízení. Správce používá cookies u již sdílených Údajů (přihlášení k odběru newsletteru, e-mail atp.), dále k umožnění řádného fungování internetových stránek a aplikací Správce, k řádnému zobrazení obsahu, k vytvoření a zapamatování přihlašovacích údajů, originace, jazykové preference, dále parametry zařízení, rozlišení displeje atp., ke zlepšení internetových stránek a aplikací Správce, k zabezpečení internetových stránek a aplikací před zneužitím, k odstraňování poruch, k provádění statistických zjišťování za účelem předcházení double-countingu, k zjišťování reakce Klienta na reklamní akce Správce, ke zlepšování nabídky, k zjišťování původu zájmu Klienta o internetové stránky a aplikace Správce. Oprávněné zájmy
Zajištění řádného fungování internetových stránek a aplikací, OS, reklamy, a jejich zdokonalování a ochrany prostřednictvím cookies.
K dodání cílené internetové reklamy dle chování Klienta, k zobrazení nemovitostí a obsahu na platformách sociálních médií, k přizpůsobení služeb, zasílání doporučení, OS či obsahu na základě profilu a zájmů Klienta, zobrazení internetové stránky a aplikací Správce Klientovi tzv. „na míru“, např. personifikace, automatické přihlášení, cookies pro úpravu uživatelského rozhraní, velikost displeje, preference písma, umožnění sdílení Správcova obsahu na sociálních sítích atd. (tlačítka pro sdílení ke zobrazení stránky). Souhlas s OS a cookies

6. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM – KATEGORIE PŘÍJEMCŮ DAT

Údaje Klienta může Správce sdílet, aby splnil své právní povinnosti, zlepšil své služby, nebo když obdrží souhlas Klienta s takovým sdílením.

Údaje mohou zpracovávat jménem Správce pouze důvěryhodní externí zpracovatelé/příjemci. Těmto externím zpracovatelům/příjemcům Správce poskytuje pouze takové informace, které potřebují pro poskytnutí služby, a vyžaduje, aby Údaje nepoužívali pro žádný jiný účel. Správce vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil, že všechny třetí osoby, s nimiž spolupracuje, budou Údaje uchovávat řádně zabezpečené. Služby, které vyžadují zpracování Údajů, Správci poskytují např. smluvní realitní makléři, externí dodavatelé IT služeb, jako jsou poskytovatelé platforem s hostingovými službami, správou a podporou našich databází a rovněž našeho softwaru a aplikací, které mohou obsahovat Údaje (tyto služby by někdy mohly obnášet přístup k Údajům s cílem provést požadované úkoly), dále majitelé nemovitostí, developeři, osoby zajišťující monitoring sociálních médií, správu identity, hodnocení a recenze, řízení vztahů se zákazníky, webové analýzy a vyhledávače, nástroje zpracování obsahu generovaného uživatelem, reklamní, marketingové a digitální agentury a agentury pro sociální média, které dodávají reklamu, marketingové služby a kampaně, analyzují jejich účinnost a spravují kontakty s Klientem.

Seznam příjemců Údajů

Údaje je Správce povinen sdělit třetím osobám, má-li takovou povinnost za účelem splnění zákonné povinnosti, nebo na ochranu práv, majetku, zájmů či bezpečnosti Správce, jeho Klientů, zaměstnanců, externích makléřů.

Údaje může Správce také sdělit, pokud k tomu má souhlas Klienta nebo pokud mu to povoluje zákon.

Údaje Správce ani nenabízí ani neprodává.

Shromážděné Údaje nebudou sdíleny s žádnou třetí osobou, kromě výše uvedených.

7. KDE ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Údaje, které o Klientovi Správce shromažďuje, jsou uloženy a zpracovávány pouze na území EU, nebo na území států, které se zavázaly dodržovat EU standardy zpracování a zabezpečení osobních údajů (USA). Mimo EU jsou osobní údaje zpracovávány nebo ukládány jen u zpracovatelů/příjemců, kteří jsou certifikovaní podle EU – U.S. Privacy Shield – jedná se o Google LLC a Dropbox, Inc.

8. JAK DLOUHO ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Údaje Klienta jsou uchovávány dokud je to nutné pro naplnění účelu, pro který je Správce obdržel, aby vyhověl potřebám Klienta nebo splnil své právní povinnosti.

Pro určení doby uchovávání Údajů se uplatní níže uvedená kritéria:

 • pokud má Klient zájem o nemovitost nabízenou Správcem anebo uzavřel se Správcem smlouvu – Údaje v Kontaktním formuláři Klienta jsou uchovávány po dobu 6 měsíců od jejich získání, Údaje v elektronické formě jsou uchovávány po dobu 10 let od jejich získání, resp. od ukončení smluvního vztahu s Klientem, pokud právní předpisy nestanoví dobu delší (Plnění smlouvy),
 • pokud Klient uzavřel se Správcem smlouvu o krátkodobém pronájmu nemovitosti – Údaje v papírové podobě se likvidují do 1 měsíce od ukončení smluvního vztahu, Údaje v elektronické podobě jsou uchovávány po dobu 18 měsíců od ukončení smluvního vztahu s Klientem, pokud právní předpisy nestanoví dobu delší (Plnění smlouvy),
 • pokud má Klient zájem o zasílání OS, Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od jejich získání (Souhlas s OS a cookies),
 • pokud nás Klient kontaktuje s dotazem či žádostí o zpětný kontakt, Údaje se uchovávají po dobu nezbytnou pro zpracování dotazu a dále po dobu 10 let od poslední interakce (Plnění smlouvy), pokud si Klient vytvoří účet, Správce uchovává Údaje, dokud Klient nepožádá o smazání, nebo po dobu 10 let od poslední aktivity na účtu Klienta (Oprávněné zájmy),
 • pokud Klient souhlasil se zasíláním přímých marketingových sdělení, uchovávají se Údaje, dokud Klient neodhlásí jejich odběr nebo nepožádá Správce o jejich smazání, nebo po dobu 10 let od poslední interakce (Souhlas s OS a cookies),
 • pokud jsou na zařízení Klienta umístěny cookies, jsou Údaje uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení jejich účelu, dle typu cookies (Souhlas s OS a cookies),
 • pokud Správce kopíruje OP/pas Klienta a tím plní právní požadavky podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu atp.), Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od jejich získání, resp. od ukončení smluvního vztahu s Klientem nebo uskutečnění transakce, pokud právní předpisy nestanoví dobu delší (Právní povinnost se souhlasem),
 • pokud Správce plní právní požadavky podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu atp.), Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od jejich získání, resp. od ukončení smluvního vztahu s Klientem nebo uskutečnění transakce, pokud právní předpisy nestanoví dobu delší (Právní povinnost).

Některé Údaje může Správce uchovávat, aby splnil své právní povinnosti a také, aby mohl řádně chránit své oprávněné zájmy, nebo pro statistické účely či účely uchovávání historie.

Pokud byl naplněn účel uchovávání Údajů a uběhla doba jejich uchovávání, jsou Údaje ze systémů a záznamů Správce vymazány nebo anonymizovány, aby již nebyla možná identifikace Klienta.

9. JAK JSOU ÚDAJE ZABEZPEČENÉ

Správce vynakládá veškeré úsilí, aby Údaje řádně ochránil, a to od okamžiku jejich získání do okamžiku jejich smazání, pseudonymizace či anonymizace. Správce uchovává a zpracovává Údaje zabezpečené na úrovni standardů daného odvětví a přijal veškerá přiměřená bezpečnostní opatření pomocí svědomitě nastavených interních procesů a bezpečnostních politik, aby nedošlo ke zneužití Údajů nebo neoprávněnému přístupu k Údajům. Správce smluvně zajistil, aby každý oprávněný a důvěryhodný zpracovatel (viz. Čl. 6 tohoto dokumentu) nakládal s Údaji stejným způsobem.

Jak vyplývá z technické povahy fungování přenosu dat na Internetu, Správce nemůže zajistit bezpečnost Údajů Klienta přenášených na internetové stránky Správce. Proto je zabezpečení jakýchkoli informací přenášených tímto způsobem mimo technické možnosti Správce.

10. PRÁVA KLIENTA A JEHO MOŽNOSTI

Práva klienta Vysvětlení pro klienta
Právo být informován Klient má právo, aby mu Správce poskytl jasné a jednoduše srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Správce Údaje používá a jaká jsou práva Klienta ve vztahu k Údajům. Toto Správce činí těmito ZÁSADAMI ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ.
Právo na přístup k Údajům Klient má právo na přístup k Údajům, které o něm má Správce k dispozici (až na určité výjimky). Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.

Správce je oprávněn účtovat adekvátní poplatek kryjící administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

Správce je oprávněn na zjevně neopodstatněné, zbytečné nebo opakující se požadavky nereagovat.
Právo na opravu Klient má právo, aby byly jeho Údaje opraveny, pokud jsou nesprávné nebo zastaralé, anebo doplněny, pokud jsou neúplné. Klient si může Údaje upravit prostřednictvím svého účtu, popř. může kontaktovat Správce. Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.
Právo na výmaz/právo být zapomenut Klient má v některých případech právo, aby byly jeho Údaje smazány. Toto právo je možno využít, pokud není v rozporu s právními důvody nebo oprávněnými zájmy Správce. Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.
Právo odmítnout přímý marketing (OS), včetně profilování Klient má právo kdykoliv zrušit odběr přímých marketingových sdělení, a to kliknutím na příslušný odkaz v OS (opt–out). Pro zrušení profilování Klient může kontaktovat Správce. Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.
Právo odvolat souhlas se zpracováním Údajů Klient může kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním Údajů (týká se pouze těch Údajů, které jsou zpracovávány na základě takového souhlasu). Zákonnost zpracování Údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena. Zpracování Údajů založené na souhlasu je uvedeno v Tabulce č. 1. Pro odvolání souhlasu může Klient kontaktovat Správce. Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.
Právo odmítnout zpracování na základě oprávněných zájmů Klient může kdykoliv odmítnout zpracování Údajů na základě oprávněných zájmů. Zpracování Údajů z důvodu oprávněného zájmu je uvedeno v Tabulce č. 1. Pro odmítnutí zpracování Údajů na základě oprávněných zájmů může Klient kontaktovat Správce. Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu Pokud se Klient domnívá, že postup Správce v souvislosti s nakládáním s Údaji je v rozporu s Nařízením GDPR, má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost na takový domnělý rozpor postupu Správce. Před podáním jakékoli stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů nás, prosím, neváhejte kontaktovat dle kontaktních údajů uvedených výše.
Právo na přenositelnost údajů Klient má právo Údaje přesunout, zkopírovat je nebo předat z databáze Správce do jiné databáze. Toto právo se vztahuje pouze na Údaje, které jste Klient poskytl za účelem plnění smlouvy nebo na základě souhlasu a jejichž zpracování je prováděno automatizovaně. Zpracování Údajů z důvodu plnění smlouvy nebo na základě souhlasu je uvedeno v Tabulce č. 1. Pro informace o přenositelnosti může Klient kontaktovat Správce. Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.
Právo na omezení zpracování Klient má právo požádat o omezení zpracování svých Údajů Správcem. Toto právo znamená, že Správce může Údaje uchovávat, ale nebude je dále zpracovávat ani používat. Toto právo se může použít v případě, že Klient a) popírá přesnost Údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Údajů ověřit, nebo za b) zpracování je protiprávní a Klient odmítá výmaz Údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo za c) Správce již Údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo za d) Klient vznesl námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů Správce, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Klienta. Pro využití práva na omezení zpracování může Klient kontaktovat Správce. Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.
Právo deaktivovat cookies Klient má právo deaktivovat cookies. Internetové prohlížeče jsou většinou naprogramovány tak, že cookies povolují, Klient však může v nastavení internetového prohlížeče toto nastavení změnit. Zakázání cookies může bránit ve správné funkčnosti webových stránek. Více informací o cookies na https://www.aboutcookies.org/.

Tyto Zásady zpracování Údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s Nařízením GDPR.

Nejčerstvější nabídky do Vašeho e-mailu

Lokalita
Parametry
Velikost
Min.
Max.
Cenové rozpětí
Cena min.
Cena max.
Cenové rozpětí
Cena min.
Cena max.